•  
  •  

Hlavný kontrolór

Ing. Anna Babinčáková

Hlavný/-á  kontrolór/-ka Obce B R E S T O V      

Plán kontrolnej činnosti  predkladá  hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov -  obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.

V súlade s citovaným

p r e d k l a d á m

obecnému zastupiteľstvu Obce Brestov

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI

HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 1. POLROK 2017

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v 1. polroku 2017 bude realizovaná v kontrolovanom subjekte, konkrétne:  v OcÚ Brestov.

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

  1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2016

B)  Mimoriadne kontroly   v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať, ak o ne požiada OZ.

1. predbežné vyhodnotenie hospodárenia Jedálne MŠ

2. plnenie platieb za prenájom

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

  1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
  2. Spracovanie  stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
  3. Spracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2016
  4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2017

Termín: podľa programu rokovania OZ

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej  kontrolórky

Účasť na rokovaniach orgánov obce

Stanoviská k pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovanie orgánov obce

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 

Spracovala:

             Ing.Anna Babinčáková

................................................

hlavná kontrolórka obce Brestov        

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu