SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Evidencia stavieb

Rozhodnutie o určení/zrušení súpisného a orientačného čísla

Obec Brestov v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva:

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete

  • Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
  • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku
  • Geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia), ak došlo k zmene parcelného čísla

Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete

  • žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
  • rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku

 

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavebník zanesie na Správu katastra, katastrálny úrad v Prešove, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľnosti. Zároveň sa stavebníkovi vydá súpisné číslo (čierno-biela tabuľka).