SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Overovanie listín

Osvedčovaním kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom, preto je pri osvedčovaní potrebné predložiť originál listiny. Za originál sa považuje aj osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočnosti uvádzaných v listine.

Potrebuje

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • originál listiny a jej fotokópiu

Poplatok

2,- € / každá začatá strana originálu

Nevykonávame osvedčenie:

 • listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár)
 • odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu, technického alebo akýchkoľvek preukazov,
 • výpisov a odpisov zo súboru popisných informácií, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácií parciel a pod.
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie, napr. mapy, geometrické plány a pod.,
 • listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať(notár),
 • odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa zhoduje s predloženou listinou. 

Legislatíva

Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami

Overovanie podpisov

 

Občan, ktorému sa podpis osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní prítomný. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie alebo uzná podpis za listine za svoj.

 

Potrebuje

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • listinu, na ktorej sa má podpis osvedčiť, v prípade, že sa jedná o viacstranový súbor listín, občan predkladá už listiny spojené šnúrou

Poplatok

2,- € / každý podpis

 

Nevykonávame osvedčenie:

 • podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár)
 • podpisov osôb, ktorí nemôžu čítať a písať
 • podpisov na zmenkách a šekoch

Legislatíva

Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami