SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cenník služieb

Sadzobník cien – príloha k VZN 05/2016 o úhradách za poskytovanie služby obcou

(návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách)

OBSAH POPLATKU, DANE, SLUŽBY

Relácia v obecnom rozhlase 4,00 eur / 1 relácia

Nájomné:

 1. Verejné priestranstvo (daň) . sadzba/m2/deň

Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

a) 0,10 EUR na poskytovanie ambulantných služieb (napr. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, čistenie peria a pod.)

b) 0,10 EUR pre ambulantný predaj (napr. knihy, časopisy, žreby, noviny, obrazy, umiestnenie stojanov s tovarom pred prevádzkovú jednotku, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónny a propagačný predaj)

c) 0,15 EUR pre ostatné účely (reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem, komerčné akcie, a ostatné)

d) za užívanie verejného priestranstva na skládku,  umiestnenie ostatných stavebných a iných zariadení:

1)   0,08 EUR pre stavbárske lešenie, stavebný materiál, ostatné stavebné zariadenia

2)   0,08 EUR pre veľkoobjemové kontajnery

e) za užívanie verejného priestranstva – plochy rozkopávky sa považuje šírka a dĺžka výkopu. V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta k ploche rozkopávky aj výmera dotknutej zelene:

 1. 0,05 EUR na ostatných miestnych komunikáciách
 2. 0,03 EUR na zeleni

f) Za užívanie verejného priestranstva:

 1. 0,12 EUR na umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov
 2. 0,15 EUR na umiestnenie kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií a príslušenstva

 

 1. Garáž - prenájom

a) Služobné vozidlo 1)   20,00 eur/1 vozidlo/1 mesiac

b) Súkromné vozidlo 1) 15,00 eur/1 vozidlo/1 mesiac

c)  Iné (okrem vozidla) 10,00 eur/1 mesiac

d) Organizácie obce zdarma

  1) k  nájomnému sa pripočíta spotrebovaná el. energia

 

 1. Sála v KD   - prenájom (15.3.-15.10.) (15.10.-15.3.)

a) spoločenské podujatie pre občanov (kar, svadba, životné jubileá)

 1. sála . 7,00 eur/1 akcia      20,-eur/1 akcia
 2. klub dôchodcov 7,00 eur/1 akcia     20,-eur/1 akcia

      b)   kuchynka .    6,00  eur/1 akcia      6,00 eur/1 akcia

      c)   ostatné (prezentácia firiem, reklamné, predvolebné) 5,–  eur/1 hod          9,- eur/1 hod.

* k týmto sadzbám sa pripočíta spotrebovaná elektrická energia za akciu v cene 0,233 €/kW.

 

2) fyzickým a právnickým osobám, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Brestov sa cena navýši o 100 %

 1. Pohrebný vozík .     2,00 eur/ 1 pohreb

      Vozík na vecne      2,00 eur/ 1 pohreb

 

 1. Hrobové poplatky

 •       Hrob pre dve osoby do zemi   77,00 eur
 •       Hrob nad prvého zomrelého    34,00 eur
 •       Hrob pre jednu osobu .   63,00 eur
 •       Hrob pre dve osoby    93,00 eur (hrobka)

      Príplatky:

 • Betónovanie do hrobky bez materiálu     17,00 eur
 • príplatok v zime za kopanie do zeme      17,00 eur    
 • kopanie v obrube       7,00 eur
 • Hrobové miesto jednorázovo      17,00 eur

 

      Cintorínsky poplatok – správa a údržba cintorínov

 •  domácnosť .     2,00 eur/1 rok

 

      Cintorínsky poplatok – správa a údržba cintorínov – na základe nájomných zmlúv

 • 1 hrobové miesto …     2,00 eur/1 rok
 • nájomnú zmluvu možno uzatvoriť na 5 resp. 10 rokov na hrobové miesto

 

Za poskytnuté služby obcou:

 1. I. Kopírovanie     

    a) 1 strana     0,04 eur

    b) obojstranne .    0,06 eur

    c) scanovanie – 1 strana .    0,05 eur

 

 1. Tlač prehľadu výpisu o vlastníctve pozemku .     0,10 eur/1 strana

 

 1. Zapožičanie z OcÚ:

      a) stôl     0,66 eur/ 1 ks

      b) stolička .    0,33 eur/ 1 ks

      c) riady – ako kuchynka     5,00 eur     

 

 1. Žací traktorík – kosenie s obsluhou 10,00 eur/l moto hod
 •  Štiepkovač .  1,50 eur/1 moto hod + PHM
 •  Krovinoréz s obsluhou    5,00 eur/1 moto hod + lanko

                                                 

 1. Prenájom smetnej bedne (výmena starej za novú)   10,00 eur/1 ks
 •      1 vrece na odpad     1,50 eur

 

 1. Vývoz žumpy – občania    20% z nákladov

 

     

 

 

 

SPRÁVNE POPLATKY (podľa zákona o poplatkoch)

zákon 145 / 1995 Z. z.
platný od 1.10.2012

 

Položka 2 písm. b) zákona

 •      Osvedčenie odpisu (fotokópie) .  1,50 eur/ 1 strana

Položka 3 písm. a) zákona

 •      Osvedčenie podpisu (za každý podpis)   1,50 eur/ 1 podpis 

Položka 8 zákona

 •      Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby   5,00 eur

Položka 9 zákona

 •      Miestne zisťovanie 16,50 eur

.

 

Položka 38 zákona

Vydanie rybárskeho lístka

- občan SR:

 •    a) týždenný      1,50 eur
 •    b) mesačný       3,00 eur
 •    c) jednoročný       7,00 eur   
 •    d) trojročný     17,00 eur

 

 

O s l o b o d e n i e

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia,

alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1.

fyzické osoby

40,- €

2.

právnické osoby

100,- €

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

20,- €

 

O s l o b o d e n i e

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

 

Po z n á m k a

 • Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 • Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.“.

 

Položka 60

 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)

na stavby na bývanie, a to na stavbu

1.

rodinného domu

50,- €

2.

bytového domu

200,-€

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny

dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25,- €

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 ,- €

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

35,- €

2.

bytových domov

100  €

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb

na individuálnu rekreáciu

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

30,- €

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30,- €

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30,- €

4.

na spevnené plochy a parkoviská

30,- €

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

30,- €

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

50,- €

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

50,- €

 

 

O s l o b o d e n i e

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

P o z n á m k y

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60a

 

a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

1.

právnickú osobu

100,-€

2.

fyzickú osobu

30,- €

b)

Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1.

právnickú osobu

50,- €

2.

fyzickú osobu

20,- €

c)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1.

právnickú osobu

30,- €

2.

fyzickú osobu

10,-

 

d)

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby

a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

80,- €

e)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná

dokumentácia stavby

10,- €

f)

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

30,- €

g)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10,- €

 

O s l o b o d e n i e

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Položka 61

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 01.10.1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby

trojnásobok sadzby určenej v položke 60

 

 

Položka 62

 

a)

Žiadosť o povolenie

1.

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním           podľa položky 60

30,- €

2.

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

právnickú osobu

50,- €

fyzickú osobu

20,- €

3.

informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m2 vrátane

60,-€

od 15 m2 do 40 m2 vrátane

200,-€

nad 40 m2

430,-€

4.

terénnych úprav pre

právnickú osobu

100,- €

fyzickú osobu

20,- €

b)

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

100,- €

c)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

20,-

O s l o b o d e n i e

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1.

rodinný dom

35,- €

2.

bytový dom

120,- €

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny

 dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25,- €

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50,- €

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

25,- €

2.

bytových domov

50,- €

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb

 na individuálnu rekreáciu

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

20,- €

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

20,- €

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

20,- €

4.

na spevnené plochy a parkoviská

20,- €

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

20,- €

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

30,- €

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30,- €

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30,- €

4.

na spevnené plochy a parkoviská

30,- €

5.

na stavby s doplnkovou funkciou napríklad prístrešky, sklady

30,- €

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

20,- €

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom

rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane

60,- €

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

120,- €

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

250,- €

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

400,- €

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

530,- €

nad 10 000 000 eur

660,- €

 

O s l o b o d e n i e

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

P o z n á m k y

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117,

120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Položka 83 zákona

a)      povolenie uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií 70  eur

b)      povolenie o zmene termínu uzávierky alebo obchádzky miestnych komunikácií 40 eur 

Položka 140 zákona

     Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov 1500,00 eur/1 prístroj

Položka 142 zákona

a) vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

do evidencie           6,50 eur

b) za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR. 1,50 eur

Položka 143 zákona

Vydanie rozhodnutia obcou v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods.6, § 59 a § 64 zákona SNR 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 9,50 eur

Položka 160 zákona

     Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (výrub stromov)

 1. fyzická osoba    10,00 eur
 2. právnická osoba   100,00 eur