SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Materská Škola

Materská škola Brestov 81
082 05 Šarišské Bohdanovce

Č.t.: 051/7781116
Email: msbrestov@gmail.com

Zriaďovateľ: Obec Brestov
Riaditeľka MŠ: Mária Humeňajová
Učiteľka MŠ: Mgr. Ingrid Daňová

Prevádzková doba: 06.45 hod – 16.15 hod.

Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom prostredí obklopenom vrchmi Slanského pohoria.

V školskom roku 2016/2017 navštevuje materskú školu18 detí vo veku od troch do šiestich rokov. Sme jednotriednou materskou školou. Kolektív tvoria 2 pedagogickí a 2 nepedagogickí zamestnanci zabezpečujúci prevádzku materskej školy.

Interiér MŚ tvorí jedáleň, spálňa, herňa, kuchyňa, šatňa a sociálne zariadenia. -Tieto priestory sú vynovené a vybavené novým, účelovým nábytkom, ktorý sa ešte stále dopĺňa. Hračky a učebné pomôcky sa tiež priebežne dopĺňajú a obnovujú. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa využívajú aj digitálne pomôcky (interaktívna tabuľa, počítač....).

Exteriér je vybavený dvoma krytými pieskoviskami, preliezkami, novým altánkom, v ktorom sú lavičky a stoly, pri ktorých sa môžu deti hrať, pracovať, jesť...

V materskej škole napĺňame túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. Výchovné spoločenstvo významným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností detí. Pedagógovia vyvážene rozvíjajú u detí perceptuálno - motorickú, kognitívnu a sociálno - emocionálnu oblasť. Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.
Pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa v materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Po ukončení vzdelávania dostane dieťa "Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania".

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosť a zručnosti, otvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.  Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa školského vzdelávacieho programu. Zabezpečované je kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v škole. Materská škola zabezpečuje prostredníctvom krúžkovej činnosti aj výučbu anglického jazyka. Počas školského roka sa v našej MŠ koná mnoho aktivít pre deti a ich rodičov:

 • Mesiac úcty k starším
 • Mikuláš
 • Vianočné trhy
 • Karneval
 • Deň matiek
 • Spolupráca s policajtmi – kynológmi – ukážky práce policajtov
 • Spolupráca s poľovníckym združením – besedy, súťaže
 • Noc v škôlke
 • Spolupráca so ZŠ a MŠ v Šar. Bohdanovciach
 • Divadielko Gašparko (3x ročne)
 • Ukážky sokoliarov
 • Rôzne exkurzie a výlety (planetárium, divadielko Bábadlo...)
 • Deň detí
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Rôzne akcie v spolupráci s Obecným úradom a ďalšie

Zápis do materskej školyna školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 2. mája – 4. mája 2018 v priestoroch MŠ v čase
od 11:00 hod do 12:30 hod a od 15:30 hod. do 16:30 hod.

Fotografie materská škola